خفته را خفته می‌کند بیدار؟

سعدی شیرازی

فقیهی پدر را گفت هیچ ازین سخنان رنگین دلاویز متکلمان در من اثر نمی‌کند به حکم آن که نمی‌بینم مر ایشان را فعلی موافق گفتار.

ترک دنیا به مردم آموزند / خویشتن سیم و غلّه اندوزند

عالمی را که گفت باشد و بس / هر چه گوید نگیرد اندر کس

عالم آن کس بود که بد نکند / نه بگوید به خلق و خود نکند

اَتَأمُرونَ الناسَ بِالبِرِّ وَ تَنْسَونَ اَنفُسَکُم

عالم که کامرانی و تن‌پروری کند / او خویشتن گم است، که را رهبری کند؟

پدر گفت ای پسر! به مجرد خیال باطل نشاید روی از تربیت ناصحان بگردانیدن و علما را به ضلالت منسوب کردن و در طلب عالم معصوم از فواید علم محروم ماندن. همچو نابینایی که شبی در وحل افتاده بود و می‌گفت آخر یکی از مسلمانان چراغی فرا راه من دارید. زنی فارجه بشنید و گفت تو که چراغ نبینی، به چراغ چه بینی؟ همچنین مجلس وعظ چو کلبه‌ی بزّازست؛ آنجا تا نقدی ندهی بضاعتی نستانی و اینجا تا ارادتی نیاری سعادتی نبری.

گفت عالم به گوش جان بشنو / ور نماند بگفتنش کردار

باطلست آن چه مدّعی گوید / خفته را خفته کی کند بیدار

مرد باید که گیرد اندر گوش / ور نوشته است پند بر دیوار

صاحب‌دلی به مدرسه آمد ز خانقاه / بشکست عهد صحبت اهل طریق را

گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود؟ / تا اختیار کردی از آن این فریق را

گفت آن گلیم خویش بدر می‌برد ز موج / وین جهد می‌کند که بگیرد غریق را

از گلستان سعدی، باب دوم: در اخلاق درویشان، حکایت سی و هفتم